UZAKTAN EĞİTİM

Tarihi geçmişi iki asır öncesine kadar dayanan, öğrenci ve eğitmenin fiziksel olarak aynı mekanı paylaşmak zorunda olmadığı öğrencinin kendi öğrenme sorumluluğunu üstlendiği “uzaktan eğitim” günümüz bireylerinin eğitim ihtiyacını karşılamada alternatif çözümler sunabilecek bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzak mekanların ulaşım sorununa çözüm olması, eğitimde fırsat eşitliği sağlaması, özürlülere ve çeşitli sebeplerle eğitim yapamamış veya yarıda bırakmış olanlara şans tanıması, yaşam seyrini bozmadan ekonomik zaman kullanımı yaratması, öğrencilerin tek başına eğitimi gerçekleştirmesine yardımcı olması, uzaktan eğitimin gelişimini ve cazibesini artırmaktadır.

Uzaktan eğitim, farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve eğitim araçlarının iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği eğitim faaliyetidir ve bu yönüyle uygulanması standart eğitim modellerinden farklılık gösterir. Uzaktan eğitim ile klasik eğitim arasındaki en belirgin fark, bireylerin okula gitmeden işlerini ve özel yaşamlarını terk etmeden eğitimlerini (ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve mesleki gelişim kursları) tamamlayabilmeleridir.

Uzaktan eğitimin özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

·            Eğitmen ve öğrencinin eğitim sürecinin büyük bir bölümünde mekan olarak farklı yerlerde bulunmaları,

·            Eğitim ortamının eğitmen, öğrenci ve ders içeriğini bir araya getirmek için kullanılması,

·            Eğitmenin, öğrencinin ve eğitim kurumun iki yönlü iletişimlerinin sağlanması,

·            Yer ve / veya zamandan bağımsızlığın sağlanması,

·            Öğrencinin eğitmenin etkisi altında olmaksızın kendi istemi ile öğrenmesi.

Uzaktan eğitim yönteminde öğretim süreçleri, basılı materyallerle öğretim, yayın yoluyla öğretim ve yüz yüze öğretim olarak sıralanabilir.Ancak, hangi yaklaşım izlenirse izlensin, öğrenci her zaman birinci planda tutulur yani merkezdedir. Ayrıca, sistem öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmektedir. Basılı Materyallerle Öğretim, öğretme-öğrenme etkinliklerinin, özel olarak hazırlanmış ve belirli aralıklarla öğrenciye gönderilen basılı gereçlerle yürütülmesidir. Yayın Yoluyla Öğretim, uzaktan eğitim için özel olarak hazırlanmış öğretim ünitelerinin teknolojinin getirdiği çeşitli imkanlarla öğrencilere ulaştırılması suretiyle yapılan öğretimdir. Yayın yoluyla öğretim türleri; televizyon, radyo, telefon, video teyp, teletext, bilgisayar şeklindedir.  Yüz Yüze Öğretim, basılı materyaller ve yayın yoluyla yürütülen eğitim etkinliklerini tamamlamak ve pekiştirmek üzere öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen arasındaki etkileşimin sağlandığı öğretimdir. Uzaktan eğitimde öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen etkileşiminin olmayışı sistemin en zayıf yanı olarak belirmektedir. Yüz yüze öğretim, kimi uygulamalı çalışmaların yanı sıra; öğrenciye, anlamadığı noktaları sorup tartışma, deneyimlerini arkadaşları ile paylaşma olanağı da vermektedir.

Uzaktan Eğitim Teknolojileri

Uzaktan eğitimde yararlanılan teknolojiler genel olarak aşağıda belirtilen dört kategoride ele alınmaktadır. Söz konusu teknolojilerden yararlanarak derslerin eşzamanlı ya da eşzamansız sunumuna dayalı eğitim modelleri oluşturulabilmektedir.

Basılı Materyal. Uzaktan eğitim uygulamalarının temel eğitim malzemesi olup, ders kitabı, yardımcı kitap, alıştırmalar, ders sunum çizelgesi ve diğer basılı materyaller posta yoluyla öğrencilere ulaştırılmaktadır.

Ses. Sese dayalı kaydedilmiş derslerin yayın yoluyla öğrencilere ulaştırılmasını ve tam etkileşimli ses konferans tekniklerinin tümünü kapsamaktadır.

Görüntü. Görüntüye dayalı kaydedilmiş derslerin, TV yayını şeklinde sunumuna dayalı tekniklerin tümünü kapsamaktadır.

Bilgisayar. Derslerin iletişim ağına bağlı bilgisayarlar üzerinden tam veya sınırlı etkileşimli ya da etkileşimsiz olarak sunumunu sağlayan tekniklerin tümünü kapsamaktadır.

Günümüzde Uzaktan Eğitim

Teknolojinin gelişmesi ile bağlantılı olarak gelişen ve daha etkili bir hale gelen uzaktan eğitim bugün internet üzerinden de verilebilmektedir. “Online Eğitim”, “Web’de Eğitim”, “Elektronik Eğitim”, “Sanal Eğitim” ve “E-Eğitim” olarak da bilinen internet kullanılarak verilen eğitim; teknolojinin sağladığı olanaklardan yararlanarak sınıf ortamında bulunmayan uzaktaki öğrencilere interaktif eğitim ve öğrenim olanağı sunan bir eğitim sistemidir.

İnternet ve multimedya teknolojisinin eğitim programında yer almasıyla birlikte, uzaktan eğitim modern bir boyut kazanmıştır. Şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir seviyede sunulması, öğrenci ve öğretmenler arasında karşılıklı olarak derse katılım imkanı sağlaması ve bu alanda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler uzaktan eğitim programlarını daha da cazip hale getirmiştir. Böylelikle öğrenci ve öğretmen katılımlarında takip edilen yöntemlerde de bir hayli değişiklikler olmuştur.

E-öğrenim öğrenci ile öğretmenin birbirlerinden fiziksel olarak ayrı olmalarına rağmen, eş zamanlı veya ayrı zamanlı çoklu ortam teknolojisi yardımıyla iletişim kurdukları, öğrenme hızına göre öğrenmenin gerçekleştirildiği öğretim sürecidir. E-öğrenim modelinde, öğretmen ile öğrenciler arasında bir iletişim yolu kurularak, öğretmen bir uçta ders verirken, öğrenciler iletişim yolunun imkanlarına bağlı olarak, öğretime farklı mekanlarda, evlerinde ve hatta farklı ülkelerden katılabilmektedirler. Klasik öğrenim anlayışından farklı olarak, bu çağdaş öğrenimin merkezinde öğrenci bulunmaktadır ve her şeyin ders sırasında öğrenilmesinin aksine, zamandan ve mekandan bağımsız olarak, öğrenci konuları öğrenebilir ve öğretmen ile teknolojiden yararlanarak bağlantı kurabilmektedir.

Günümüzde internet yoluyla gerçekleştirilen ve akreditasyona tabi tutulan eğitim programı, 1900′lerde başlayan mektup yoluyla gerçekleştirilen eğitim programından farklı bir yol izlemektedir. Mektupla eğitim programında derslerin öğrenciye ulaştırılmasında bazı aksaklıklarla karşılaşılabilmiştir. Ayrıca kurs programındaki materyal eksikliklerinden dolayı hiçbir yasal otorite bu program sonucu elde edilen diplomayı onaylamak istememiştir. Yeni yüzyılın getirdiği teknolojik gelişmeler uzaktan eğitim programlarına da yeni bir anlam kazandırmıştır.

Uzaktan Öğretimin Amaçları

·            Daha fazla kitleye erişim sağlamak.

·            Fiziksel uzaklık boyutunu öğretim sürecinden kaldırmak.

·            Öğretim maliyetlerini düşürmek

·            Öğretim verilmesi düşünülen hedef kitleye daha hızlı erişebilmek.

·            Öğretim sürecini çabuklaştırmak.

·            Klasik dershane ortamının getirebileceği psikolojik baskıları yok etmek .

·            Öğrenme olayını hızlandırmak.

·            Öğrencileri öğrenme sürecinde daha fazla aktif hale getirmek.

·            Öğrenme fırsatlarını ve alternatiflerini arttırmak.

Uzaktan Öğretimin Avantajları

·            Artan öğretim fırsatları

·            Farklı farklı coğrafik konumlarda daha fazla kişiye ulaşması gereken öğretimin zamanında verilmesi

·            Çok farklı yerlerde olabilen konu uzmanları gerçek zamanda erişim

·            Öğretim ortam ve metotlarında artan esneklik

·            Öğretmen ve öğretim ortam kaynaklarının paylaşımındaki artış

·            Öğrencinin çalıştığı yerde eğitilmesinin sağlanması ile artan üretkenlik

·            Öğrenci yolculukları ve masraflarında azalma

·            Öğretim ortamı ile gerçek çalışma ortamı arasındaki farklılığının azalması

·            Öğretim masraflarında önemli ölçüde azalma

·            Öğrencilerin derslere erişimini kolaylaştırma

·            Bilgiye erişimin hızlanması ve kolaylaşması

·            Öğretim materyallerinin dağıtımının hızlanması

Uzaktan Öğretimin Eksiklikleri

·            Öğretmenle öğrencinin göz temasının olmaması

·            Uzaktan öğretime uygun olmayan derslerin uzaktan öğretim ile verilmesi halinde, dersin etkin olayışı

·            Öğretmenlerin öğrencilerini klasik öğretimdeki gibi kontrol edememesi

·            Kullanılacak teknolojilere bağlı olarak, maliyetinin yüksek olabilmesi

·            Ders içeriklerinin hazırlanması için daha fazla emek ve zamana ihtiyaç duyulması

·            Plan ve koordinasyonunun daha zor ve karmaşık oluşu

·            Öğretmenlerin derse hazırlanmaları için daha fazla zamana ihtiyaçlarının olması

·            Uzaktan öğretimin yeteneklerinin yanlış yorumlanması ile öğretmen ve öğrencilerin öğretme ve öğrenme motivasyonlarının azalabilmesi

KUZEM Yazılım ve Tasarım Grubu © 2009